Obiekty edukacyjne

We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Urzędem Miasta w Tarnobrzegu oraz koordynatorem programu, nadleśnictwo w kompleksie leśnym Zwierzyniec w 2002 roku oddało do użytku Edukacyjną Ścieżkę „Zielony Szlak”.

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Nowa Dęba zaprasza wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą edukacją leśną do współpracy. Zapewniamy z naszej strony wszechstronną pomoc merytoryczną i praktyczną.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2019 r.

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2019 r.

Wskaźnik Jednostka Wartość
a) zapas grubizny brutto  tys. m3 4 996,89
b) powierzchnia odnowień i zalesień ha 220,03
c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku  ha link do pdf
d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych    
nasion kg 69,92
zwierzyny szt. 43
stroiszu mp 0,00
choinek szt. 87
e) produkcja sadzonek tys. szt. 3 086,71
f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne  ha 274,57
g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów ha 0,00
i) liczba ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków  szt. 8
j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej — HCVF
oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF 
ha 23 273,40
1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach ha 0,00
1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych ha 0,00
1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków ha 458,69
2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej ha 22 510,68
3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej ha 0,00
3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy ha 3 469,78
4.1 Lasy wodochronne  ha 3 858,43
4.2 Lasy glebochronne ha 0,00
6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności ha 0,00
k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej tys. zł 21 213,15
I) pozyskanie drewna ogółem tys. m3 108,50
ł) wielkość zatrudnienia ogółem (liczba etatów) szt. 63