Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi

Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym na pow. 3 348,50 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się 3 starostwa, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Na podstawie zawartych porozumień Starostwo Tarnobrzeg, Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Zakłady Metalowe Dezamet i PGKiM w Nowej Dębie, zostało powierzone prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych pracownikom Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Co istotne, właściciel lasu prywatnego może zgodnie z prawem zakazać wstępu na jego teren, oznaczając go odpowiednimi tablicami. Z uprawnienia tego właściciele lasów z reguły nie korzystają.
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.
Osobą odpowiedzialną za Lasy Niepaństwowe jest Pan Dariusz Światek tel. 692 454 295.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Nowa Dęba u pani Agnieszki Korzeniewicz tel. (15) 846 74 52 wew. 210.
 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

KOMUNIKAT STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA NOWA DĘBA

KOMUNIKAT STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA NOWA DĘBA

W ramach ogólnopolskiej akcji Straży Leśnej pod kryptonimem „ Majówka 21” w dniach od 30 kwietnia do 10 maja br. na terenach nadzorowanych przez Nadleśnictwo Nowa Dęba, Straż Leśna będzie prowadzić działania w zakresie kontrolno - prewencyjnym, mające na celu egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zakresu tzw. bezprawnego korzystania z lasu [wjazd samochodem, quadem, motocyklem, itp.]

W sposób stanowczy będą podejmowane działania wszystkich przypadków naruszenia przepisów przeciwpożarowych, wynikających z ustawy o lasach, które mogą spowodować pożar na terenie lasu jak również w odległości do 100 m. od niego.

Wszystkie działania prowadzone przez Straż Leśną będą wykonywane  z zachowaniem stosownych zasad i właściwych środków bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii koronawirusa.