Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi

Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym na pow. 3 348,50 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się 3 starostwa, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Na podstawie zawartych porozumień Starostwo Tarnobrzeg, Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Zakłady Metalowe Dezamet i PGKiM w Nowej Dębie, zostało powierzone prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych pracownikom Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Co istotne, właściciel lasu prywatnego może zgodnie z prawem zakazać wstępu na jego teren, oznaczając go odpowiednimi tablicami. Z uprawnienia tego właściciele lasów z reguły nie korzystają.
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.
Osobą odpowiedzialną za Lasy Niepaństwowe jest Pan Dariusz Światek tel. 692 454 295.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Nowa Dęba u pani Agnieszki Korzeniewicz tel. (15) 846 74 52 wew. 210.
 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sadzimy nowe pokolenie lasu.

Sadzimy nowe pokolenie lasu.

Od kilku tygodni w lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Nowa Dęba trwa akcja sadzenia nowego pokolenia lasu. Poprzedzają ją żmudne przygotowania polegające na prawidłowym  doborze składu gatunkowego odnawianych powierzchni oraz zaplanowaniu i wyprodukowaniu na szkółce leśnej odpowiedniej ilości sadzonek. Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że dobór gatunków do sadzenia musi być bardzo precyzyjny. W tym celu leśniczy już rok wcześniej przeprowadza lustrację powierzchni przeznaczonej do odnowień i sporządza szkic, na którym zaznacza miejsca optymalne dla rozwoju i wzrostu poszczególnych gatunków lasotwórczych oraz biocenotycznych. Poszczególne gatunki drzew i krzewów posiadają do prawidłowego rozwoju odpowiednie wymagania pod względem żyzności i wilgotności gleby oraz ilości światła. Las to nie tylko drzewa ale cały ekosystem, w którym poszczególne gatunki roślin i zwierząt są od siebie uzależnione i na siebie oddziałują. Las rośnie powoli, wiedzy o jego rozwoju i zachodzących w nim procesach nie da się zdobyć w krótkim czasie. Na obecną wiedzę pracowały pokolenia leśników, dla których las to nie tylko obowiązki służbowe ale przede wszystkim pasja. Obecne drzewostany jednogatunkowe zmieniane są w wielogatunkowe mogące sprostać zmianom klimatycznym. Powstała w ten sposób różnorodność biologiczna przyszłych drzewostanów będzie skutkować ich zwiększoną odpornością na mogące wystąpić niekorzystne działania środowiska, w którym będą wzrastać. W roku bieżącym Nadleśnictwo Nowa Dęba planuje wysadzić łącznie 1 163 000 sztuk sadzonek drzew, z czego 792 000 sztuk sadzonek gatunków iglastych takich jak sosna, jodła, świerk, modrzew i 371000 sztuk sadzonek gatunków liściastych tj. dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk, jawor, klon, olcha, brzoza oraz miododajna lipa. Szkółka leśna Nadleśnictwa Nowa Dęba produkuje sadzonki gatunków lasotwórczych również na sprzedaż do nasadzeń prywatnych. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że niektóre gatunki takie jak grab, buk, lipa, świerk są bardzo plastyczne i mogą spełniać rolę żywopłotów. W bieżącym roku nasze nadleśnictwo dla klientów zewnętrznych sprzedało już 50 000 sztuk sadzonek drzew. Oczywiście serdecznie zapraszamy kolejnych klientów na zakupy po wcześniejszym kontakcie z leśniczym szkółkarzem pod numerem telefonu 606 237 886. Tegoroczna wilgotna wiosna i stosunkowo niskie temperatury sprzyjają przyjęciu się wysadzanych sadzonek, które w przyszłości będą stanowić drzewostany w sąsiedztwie naszej miejscowości.