O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Nowa Dęba położone jest w południowo-wschodniej części kraju.

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Nowa Dęba należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i składa się z trzech obrębów o powierzchniach (ha): Obręb Buda Stalowska 6750,48 Obręb Dęba 10797,47 Obręb Babule 8144,26. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 25692,21 ha, a ogólna powierzchnia lasów zajmuje 21 953,8717 ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu – podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego.

Ochrona lasu

Zagrożenie dla lasów powodowane wypalaniem traw

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu, oraz produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego Nadleśnictwa

Łowiectwo

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) - zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

Certyfikaty

Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC i FSC® (FSC-C140114).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym na pow. 3 348,50 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się 3 starostwa, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Na podstawie zawartych porozumień Starostwo Tarnobrzeg, Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Zakłady Metalowe Dezamet i PGKiM w Nowej Dębie, zostało powierzone prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych pracownikom Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2019 r.

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2019 r.

Wskaźnik Jednostka Wartość
a) zapas grubizny brutto  tys. m3 4 996,89
b) powierzchnia odnowień i zalesień ha 220,03
c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku  ha link do pdf
d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych    
nasion kg 69,92
zwierzyny szt. 43
stroiszu mp 0,00
choinek szt. 87
e) produkcja sadzonek tys. szt. 3 086,71
f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne  ha 274,57
g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów ha 0,00
i) liczba ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków  szt. 8
j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej — HCVF
oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF 
ha 23 273,40
1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach ha 0,00
1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych ha 0,00
1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków ha 458,69
2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej ha 22 510,68
3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej ha 0,00
3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy ha 3 469,78
4.1 Lasy wodochronne  ha 3 858,43
4.2 Lasy glebochronne ha 0,00
6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności ha 0,00
k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej tys. zł 21 213,15
I) pozyskanie drewna ogółem tys. m3 108,50
ł) wielkość zatrudnienia ogółem (liczba etatów) szt. 63