O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Nowa Dęba położone jest w południowo-wschodniej części kraju.

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Nowa Dęba należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i składa się z trzech obrębów o powierzchniach (ha): Obręb Buda Stalowska 6750,48 Obręb Dęba 10797,47 Obręb Babule 8144,26. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 25692,21 ha, a ogólna powierzchnia lasów zajmuje 21 953,8717 ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu – podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego.

Ochrona lasu

Zagrożenie dla lasów powodowane wypalaniem traw

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu, oraz produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego Nadleśnictwa

Łowiectwo

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) - zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

Certyfikaty

Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC i FSC® (FSC-C140114).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym na pow. 3 348,50 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się 3 starostwa, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Na podstawie zawartych porozumień Starostwo Tarnobrzeg, Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Zakłady Metalowe Dezamet i PGKiM w Nowej Dębie, zostało powierzone prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych pracownikom Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sprzatanie Świata 2021

Sprzatanie Świata 2021

Kompleks Leśny Zwierzyniec po raz kolejny stał się miejscem gdzie młodzież szkolna pod czujnym okiem oraz z pomocą miejscowych leśników zadbała o podmiejski las.
Akcja „Sprzątania Świata 2021” odbyła się w ramach trwającej od ponad 20 lat współpracy ZS nr 1 w Tarnobrzegu oraz Nadleśnictwa Nowa Dęba. W tej szlachetnej akcji udział wzięli uczniowie z klas III TIa oraz II TF wraz z wychowawczyniami p. J.
Smyrak–Adamczyk i p. M. Czernik. Piątkowe zmagania zostały poprzedzone instruktażem i zapoznaniem z zasadami BHP oraz Leśnym SAVOIR VIVRE.
Podzieleni na kilka mniejszych grup, uczniowie wraz z opiekunami zostali zaopatrzeni w rękawice ochronne oraz worki na śmieci. Po kilkugodzinnych zmaganiach, zbierając śmieci pozostawione przy drodze, a także te ukryte w głębi lasu, udało się zebrać odpady wszelkiej maści, od pojemników po olejach poprzez drobne AGD, na oponach kończąc. Na zakończenie akcji wszyscy uczestnicy poddali się dezynfekcji rąk oraz zjedli ciepłe kiełbaski usmażone nad ogniskiem.