Wydawca treści Wydawca treści

Sieć obszarów Natura 2000

Sieć Natura 2000 jest instrumentem optymalizacji działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Sieć Natura 2000 jest wypełnieniem zobowiązań UE wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej (Konwencja z Rio de Janeiro, 1992). Jej celem jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, a także typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych.
Podstawę prawną sieci stanowią dwa akty prawne: tzw. Dyrektywa Ptasia o ochronie dzikich ptaków oraz Dyrektywa Siedliskowa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba wyznaczony został Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 o powierzchni 22 447 ha, na podstawie tzw. Dyrektywy Ptasiej: Kod obszaru: Puszcza Sandomierska PLB180005.

28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów zaakceptowała uzupełnienie sieci Natura 2000 o 4 nowe obszary siedliskowe oraz jedno powiększenie obszaru już istniejącego. Na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba został utworzony nowy obszar na podstawie Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055.