Wydawca treści Wydawca treści

Sieć obszarów Natura 2000

Sieć Natura 2000 jest instrumentem optymalizacji działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Sieć Natura 2000 jest wypełnieniem zobowiązań UE wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej (Konwencja z Rio de Janeiro, 1992). Jej celem jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, a także typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych.
Podstawę prawną sieci stanowią dwa akty prawne: tzw. Dyrektywa Ptasia o ochronie dzikich ptaków oraz Dyrektywa Siedliskowa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba wyznaczony został Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 o powierzchni 22 447 ha, na podstawie tzw. Dyrektywy Ptasiej: Kod obszaru: Puszcza Sandomierska PLB180005.

28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów zaakceptowała uzupełnienie sieci Natura 2000 o 4 nowe obszary siedliskowe oraz jedno powiększenie obszaru już istniejącego. Na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba został utworzony nowy obszar na podstawie Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

Nadlesnictwo Nowa Dęba poniżej udostępnia materiały dotyczace regulaminu korzystania z obiektów edukacyjnych i turystycznych na terenie Nadleśnictwa.