Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Hodowli Zwierzyny OHZ-LP

Na polowanie do Nadleśnictwa Nowa Dęba

Nadleśnictwo Nowa Dęba zarządza Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny „Nowa Dęba", który stanowi obwód łowiecki 19pk, o powierzchni całkowitej 4 583 ha, w tym 3 664 ha powierzchni użytkowej. Jest to obwód łowiecki leśny, w którym procentowy wskaźnik lesistości wynosi 70,4% (3 229 ha powierzchni leśnej). Znajduje się on w łowieckim rejonie hodowlanym „Puszcza Sandomierska". W granicach OHZ znajduje się teren czynnego poligonu wojskowego, którego siedliska (wrzosowiska i torfowiska) wraz z użytkami rolnymi sąsiadującymi z okolicznymi wsiami, stanowią powierzchnie otwarte obwodu łowieckiego.
W ofercie polowań OHZ „Nowa Dęba" występują następujące gatunki:
• zwierzyna gruba:
- jeleń,
- daniel,
- sarna,
- dzik,
• zwierzyna drobna
- lis,
- jenot,
- borsuk,
- kuna leśna i domowa,
- zając,
- bażant,
- dzikie kaczki.
Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi sprzedaż polowań dla myśliwych krajowych i zagranicznych. Pytania dotyczące oferty polowań należy kierować bezpośrednio do nadleśnictwa (tel. 15 846 74 52) lub do Biura Turystyki Myśliwskiej „Roztocze" przy RDLP w Lublinie (tel. 81 532 15 19).
 

Arnold Cholewa


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Podpisano porozumienie w sprawie Zwierzyńca.

Podpisano porozumienie w sprawie Zwierzyńca.

Miasto, nadleśnictwo i przyrodnicy – trzy strony trwających od kilku miesięcy rozmów w sprawie kompleksu leśnego Zwierzyniec, które zapoczątkowali leśnicy z Nadleśnictwa Nowa Dęba, 5 lutego podpisały porozumienie. Dotyczy ono realizacji przedsięwzięć i prac gospodarczych na terenie lasu.

Porozumienie zawarto pomiędzy Urzędem Miasta Tarnobrzega, reprezentowanym przez prezydenta Dariusza Bożka,  Nadleśnictwem Nowa Dęba, reprezentowanym przez Nadleśniczego Justynę Długosiewicz oraz Podkarpackim Towarzystwem Przyrodników „Wolne Rzeki”, reprezentowanym przez  prezesa Piotra Bednarka oraz wiceprezesa Janusza Wepsięcia. Przedmiotem porozumienia jest realizacja przedsięwzięć i prac gospodarczych w latach 2021-2022 na terenie kompleksu leśnego „Zwierzyniec” położonego w granicach administracyjnych Miasta Tarnobrzega, będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Nowa Dęba.

W ramach porozumienia ustalono prowadzić spójną politykę medialną dotyczącą realizacji przedsięwzięć i zadań gospodarczych w Zwierzyńcu. Strony zobowiązały się m.in. do rzetelnego informowania opinii publicznej o planowanych i prowadzonych pracach, w tym związanych wycinką drzewostanu wynikającą z potrzeb np. hodowlanych, zachowania trwałości lasu czy budowy obwodnicy miasta Tarnobrzega. Strony podejmować mają wspólne działania edukacyjne i promocyjne na rzecz racjonalnej gospodarki leśnej i ochrony przyrody, a także wspólne inicjatywy zmierzające do większego udostępnienia kompleksu leśnego dla potrzeb społeczeństwa. Nadleśnictwo będzie realizować prace gospodarcze związane z pielęgnacją drzewostanów poprzez m.in. usuwanie drzew chorych, obumierających, niebezpiecznych, opanowanych przez szkodniki czy jemiołę oraz kształtując odpowiednią strukturę gatunkową i różnorodność biologiczną lasu. Prace będą wykonywane poza okresem lęgowym ptaków za wyjątkiem sytuacji zagrażających trwałości lasu (np. szkody abiotyczne, gradacja szkodników, zagrożenie pożarowe, itp.). Nadleśnictwo odstąpiło od wykonania planowanych na terenie Zwierzyńca cięć rębnych, jakie pozostały do realizacji na lata 2021-2022, ponadto zobowiązało się przekazać, na potrzeby opracowywania Planu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Nowa Dęba, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w Lesie Zwierzynieckim wykonanej przez Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki w roku 2019. W związku z planowanym sporządzaniem projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Nowa Dęba na lata 2023-2032 strony porozumienia zadeklarowały gotowość prowadzenia dalszych rozmów i konsultacji.