Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sadzimy nowe pokolenie lasu.

Sadzimy nowe pokolenie lasu.

Od kilku tygodni w lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Nowa Dęba trwa akcja sadzenia nowego pokolenia lasu. Poprzedzają ją żmudne przygotowania polegające na prawidłowym  doborze składu gatunkowego odnawianych powierzchni oraz zaplanowaniu i wyprodukowaniu na szkółce leśnej odpowiedniej ilości sadzonek. Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że dobór gatunków do sadzenia musi być bardzo precyzyjny. W tym celu leśniczy już rok wcześniej przeprowadza lustrację powierzchni przeznaczonej do odnowień i sporządza szkic, na którym zaznacza miejsca optymalne dla rozwoju i wzrostu poszczególnych gatunków lasotwórczych oraz biocenotycznych. Poszczególne gatunki drzew i krzewów posiadają do prawidłowego rozwoju odpowiednie wymagania pod względem żyzności i wilgotności gleby oraz ilości światła. Las to nie tylko drzewa ale cały ekosystem, w którym poszczególne gatunki roślin i zwierząt są od siebie uzależnione i na siebie oddziałują. Las rośnie powoli, wiedzy o jego rozwoju i zachodzących w nim procesach nie da się zdobyć w krótkim czasie. Na obecną wiedzę pracowały pokolenia leśników, dla których las to nie tylko obowiązki służbowe ale przede wszystkim pasja. Obecne drzewostany jednogatunkowe zmieniane są w wielogatunkowe mogące sprostać zmianom klimatycznym. Powstała w ten sposób różnorodność biologiczna przyszłych drzewostanów będzie skutkować ich zwiększoną odpornością na mogące wystąpić niekorzystne działania środowiska, w którym będą wzrastać. W roku bieżącym Nadleśnictwo Nowa Dęba planuje wysadzić łącznie 1 163 000 sztuk sadzonek drzew, z czego 792 000 sztuk sadzonek gatunków iglastych takich jak sosna, jodła, świerk, modrzew i 371000 sztuk sadzonek gatunków liściastych tj. dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk, jawor, klon, olcha, brzoza oraz miododajna lipa. Szkółka leśna Nadleśnictwa Nowa Dęba produkuje sadzonki gatunków lasotwórczych również na sprzedaż do nasadzeń prywatnych. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że niektóre gatunki takie jak grab, buk, lipa, świerk są bardzo plastyczne i mogą spełniać rolę żywopłotów. W bieżącym roku nasze nadleśnictwo dla klientów zewnętrznych sprzedało już 50 000 sztuk sadzonek drzew. Oczywiście serdecznie zapraszamy kolejnych klientów na zakupy po wcześniejszym kontakcie z leśniczym szkółkarzem pod numerem telefonu 606 237 886. Tegoroczna wilgotna wiosna i stosunkowo niskie temperatury sprzyjają przyjęciu się wysadzanych sadzonek, które w przyszłości będą stanowić drzewostany w sąsiedztwie naszej miejscowości.