Wydawca treści Wydawca treści

Projekt ochrony przeciwpożarowej

Projekt „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

Najważniejsze działania podejmowane w Nadleśnictwie Nowa Dęba:

W ramach realizacji Projektu nadleśnictwo wyremontowało jedną dostrzegalnie przeciwpożarową, 2 zostały przebudowane oraz jedna została wybudowana. Został zakupiony sprzęt do lokalizacji i wykrywania pożarów.


Przyrodniczy Szlak Puszczy Sandomierskiej

Projekt pt. „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej”.

Nadleśnictwo Nowa Dęba wraz z Nadleśnictwami Kolbuszowa (jako beneficjentem wiodącym), Głogów, Mielec, Rudnik, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Urzędem Miasta w Kolbuszowej przygotowała projekt pt. „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej".


Przyrodniczy szlak Puszczy Sandomierskiej jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, dofinansowany ze środków NFOŚiGW.

Łączny koszt projektu to 2 906 367,66 PLN.

Kwota 2 067 000,00 PLN czyli 85% wartości wydatków kwalifikowanych zostanie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe 15% wartości wydatków kwalifikowanych zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Reintrodukcja Cietrzewia

Realizacja przedsięwzięcia "Reintrodukcja cietrzewia w miejsce naturalnego wcześniejszego występowania na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba".

Projekt realizowany jest przez Nadleśnictwo Nowa Dęba wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 331 000,00 zł,
z czego kwota 240 250,00 zł jest dotowana przez NFOŚiGW.
Umowa dotacji nr 289/2007/Wn-50/09-RE--/P.

Program zakłada wpuszczenie w teren wcześniejszego naturalnego występowania stu osobników cietrzewi w przeciągu trzech lat.
Do chwili obecnej Nadleśnictwo Nowa Dęba zakupiło: w 2008 roku 35 cietrzewi , w tym 12 samic , natomiast w 2009 roku odłowiono 65 cietrzewi.

Przesiedlanie odłowionych w naturze cietrzewi odbywa się poprzez przetrzymywanie ich w wolierze adaptacyjnej przez okres kilku tygodni. Następnie ptaki zostają wypuszczone na teren Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP. Wypuszczanym ptakom zostają zakładane nadajniki telemetryczne, na podstawie których będzie prowadzona rejestracja zachowań poszczególnych osobników.

Cietrzewie pochodzą z Leshozu Gancewicze na Białorusi, z populacji zbliżonej genetycznie do naszej rodzimej populacji i żyjącej w takich samych typach biotopu.
W terenie objętym działaniami ochronnymi cietrzewia, niezbędna była redukcja drapieżników. Dotyczyło to głownie gatunków, które zwiększają swoją liczebność takich jak: lis, kuna, jenot.
W nadleśnictwie projektem reintrodukcji cietrzewia zajmuje się specjalista Służby Leśnej Arnold Cholewa.
 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

#sadziMY lasy z Lasami Państwowymi

#sadziMY lasy z Lasami Państwowymi

         W piątek (18 września 2020 r.) odbyła się po raz drugi Ogólnopolska akcja pod nazwą „#sadziMY”, którą zainaugurowała Para Prezydencka – Prezydent RP Pan Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą sadząc w tym roku wspólnie z pracownikami administracji publicznej, strażakami, żołnierzami, harcerzami, pracownikami Lasów Państwowych nowe pokolenie lasu w Nadleśnictwie Lipusz w miejscu przejścia w roku 2017 huraganu stulecia.

        W tym samym dniu we wszystkich nadleśnictwach i Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych rozdano bezpłatnie łącznie milion sadzonek drzew leśnych. W ramach wspomnianej akcji Nadleśnictwo Nowa Dęba na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu już od godziny 9 rozdawało sadzonki buka zwyczajnego i świerka pospolitego, które należą do głównych gatunków lasotwórczych. Wraz z sadzonkami każdy otrzymał instrukcję w jaki sposób należy posadzić młode drzewko. Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Już po otwarciu stoiska ustawiła się długa kolejka mieszkańców Tarnobrzega chętnych odebrać sadzonki w celu posadzenia ich na swoich działkach. W sumie rozdaliśmy 1000 szt młodych drzew. Celem akcji było zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Jak informuje Nadleśnictwo Nowa Dęba, część osób, które odwiedziły stoisko planuje zalesić w przyszłości grunty będące obecnie nieużytkami. Osoby te otrzymały wszelkie informacje oraz pomoc w zakresie doradztwa oraz możliwości zakupu sadzonek do zalesień. Dzięki temu będzie się zwiększać powierzchnia lasów w naszym kraju.

 Las to złożony ekosystem, mający korzystny wpływ na nasz klimat, na produkcję tlenu, to miejsce występowania wielu gatunków roślin i zwierząt, pełniący różnorodne funkcje: społeczne, rekreacyjne, turystyczne, przyrodnicze a także dostarczający nam ekologicznego, odnawialnego produktu jakim jest drewno.

          Nadleśnictwo Nowa Dęba już zapowiedziało kolejną tego typu akcję oraz zwiększenie asortymentu pod względem ilościowym oraz gatunkowym rozdawanych sadzonek.

          W tym samym dniu także pracownicy Nadleśnictwa Nowa Dęba, którzy na co dzień zajmują się tzw. „pracą biurową” wzięli czynny udział w sadzeniu nowego pokolenia lasu w miejscu obumarłych drzew zaatakowanych przez kornika ostrozębnego w kompleksie leśnym Zwierzyniec. To kompleks leśny w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Tarnobrzega, którego pielęgnacją i utrzymaniem nieprzerwanie od 1945 roku zajmują się leśnicy.