Monitoring gospodarki leśnej 2017

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2017 r. (wg stanu na 31.12.2017 r.)

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

a) zapas grubizny brutto

tys. m3

4 987,89

b) powierzchnia odnowień i zalesień

ha

315,98

c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

ha

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych

 

 

·         nasion

kg

38,30

·         zwierzyny

szt.

95

·         stroiszu

mp

0,00

·         choinek

szt.

61

e) produkcja sadzonek

tys. szt.

2 430,20

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne

ha

28,72

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów

ha

3 329,02

i) liczba ustalonych stref ochrony ostoi,

miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków

szt.

10

j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości

ochronnej — HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne

komponenty lasów HCVF

ha

23 273,40

1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach

ha

0,00

1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych

ha

0,00

1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

ha

595,69

2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie,

w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

ha

22 510,68

3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,

marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

ha

0,00

3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy

ha

3 469,78

4.1 Lasy wodochronne

ha

3 858,43

4.2 Lasy glebochronne

ha

0,00

6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

ha

0,00

k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej

tys. zł

23 865,99

I) pozyskanie drewna ogółem

tys. m3

117,75

ł) wielkość zatrudnienia ogółem (liczba etatów)

szt.

62

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA NOWA DĘBA

KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA NOWA DĘBA

W zwiazku z trwającymi pracami serwisowymi w wężle centralnym Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Nowa Dęba poniżej zamieiszcza INFORMACJĘ Z PUBLICZNEGO OTWARCIA ORERT w dniu 23 grudnia 2020 roku, dotyczącą postępowania pn.: "Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba w roku 2021".

 

Przedmiotowa informacja zostanie udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Nowa Dęba po zakończeniu prac serwisowych.