Monitoring gospodarki leśnej 2017 r.

Wskaźnik Jednostka Wartość

a) zapas grubizny brutto 

 

tys. m3 4 987,89

b) powierzchnia odnowień i zalesień

 

ha 315,98

c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku 

 

ha link do pdf

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych

   
nasion kg 38,30
zwierzyny szt. 95
stroiszu mp 0,00

choinek

 

szt. 61

e) produkcja sadzonek

tys. szt. 2 430,20
f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne  ha 28,72
g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów ha 3 329,02
i) liczba ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków  szt. 10

j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej — HCVF
oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF 

 

ha 23 273,40

1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach

 

ha 0,00

1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych

 

ha 0,00

1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

 

ha 595,69

2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

 

ha 22 510,68
3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej ha 0,00

3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy

 

ha 3 469,78

4.1 Lasy wodochronne 

 

ha 3 858,43

4.2 Lasy glebochronne

 

ha 0,00

6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

 

ha 0,00
k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej tys. zł 23 865,99
I) pozyskanie drewna ogółem tys. m3 117,75
ł) wielkość zatrudnienia ogółem (liczba etatów) szt. 62

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wspólne inwestycje drogowe

Wspólne inwestycje drogowe

Wspólna inwestycja Lasów Państwowych i Gminy Bojanów

Dnia 11 kwietnia 2022 roku w miejscowości Bojanów na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba miało miejsce przekazanie czeku na kwotę 205 680 tysięcy złotych, która pozwoli zrealizować wspólną inwestycję przez Lasy Państwowe i Gminę Bojanów polegającą na przebudowie drogi gminnej Bojanów – Pietropole. Czek na kwotę 205 680 tysięcy złotych został przekazany przez Pana Marcina Warchoła Posła na Sejm RP tej ziemi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Funduszu Leśnego. Przebudowa drogi będzie służyć okolicznym mieszkańcom jak również Lasom Państwowym do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Jest to kolejny i z pewnością nie ostatni dowód dobrej współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi, a władzami samorządowymi.