Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Nadleśnictwo Nowa Dęba należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i składa się z trzech obrębów o powierzchniach (ha): Obręb Buda Stalowska 6750,48 Obręb Dęba 10797,47 Obręb Babule 8144,26. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 25692,21 ha, a ogólna powierzchnia lasów zajmuje 21 953,8717 ha.

Nadleśnictwo zostało podzielone na 15 leśnictw, a średnia wielkość powierzchni ogólnej leśnictwa wynosi 1712,81 ha. Najmniejsze jest leśnictwo Brzostowa Góra - 1409,11 ha, największe – leśnictwo Poręby – 2996,19 ha. Największą powierzchnię leśną posiada leśnictwo Rozalin – 1811,39 ha, najmniejszą leśnictwo Świerczyny – 1029,01 ha. Leśnictwo Szkółkarskie „Bukie" – 11,37 ha, obejmuje swoim zasięgiem tylko szkółki leśne występujące na terenie nadleśnictwa.


Drzewostany nadleśnictwa tworzy 36 gatunków drzewiastych, z czego 19 występuje jako gatunki panujące.
Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest sosna (So, So.b, So.we), która zajmuje 80,27% powierzchni i daje 85,28% zasobności drzewostanów nadleśnictwa. Gatunek ten osiąga przeciętnie I bonitację, a drzewostany charakteryzują się dobrą jakością hodowlaną i techniczną.
Kolejnym gatunkiem jest brzoza – drzewostany brzozowe zajmują 6,91% powierzchni i mają 5,2% udziału w zasobności drzewostanów nadleśnictwa. Gatunek występuje na wszystkich typach siedliskowych lasu. Gatunek osiąga dobrą bonitację, najczęściej I (69% powierzchni).
Dąb (Db, Db.s, Db.c) z udziałem powierzchniowym 4,90% i pod względem zasobności 3,79%. Gatunek ten występuje najczęściej na siedliskach LMśw i LMw, Lśw, Lw.
Olsza – zajmuje 4,32% powierzchni i daje 3,08% ogółu zasobów nadleśnictwa. Drzewostany olszowe występują na siedliskach od BMw wzwyż. Gatunek ten osiąga najczęściej bonitację II - III.
Jodła – gatunek występujący głównie na terenie obrębu Babule i Dęba zajmuje 2,16% powierzchni i stanowi 1,74% zasobów drzewnych nadleśnictwa.
Udział pozostałych gatunków nie przekracza 1% powierzchni leśnej.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Podpisano porozumienie w sprawie Zwierzyńca.

Podpisano porozumienie w sprawie Zwierzyńca.

Miasto, nadleśnictwo i przyrodnicy – trzy strony trwających od kilku miesięcy rozmów w sprawie kompleksu leśnego Zwierzyniec, które zapoczątkowali leśnicy z Nadleśnictwa Nowa Dęba, 5 lutego podpisały porozumienie. Dotyczy ono realizacji przedsięwzięć i prac gospodarczych na terenie lasu.

Porozumienie zawarto pomiędzy Urzędem Miasta Tarnobrzega, reprezentowanym przez prezydenta Dariusza Bożka,  Nadleśnictwem Nowa Dęba, reprezentowanym przez Nadleśniczego Justynę Długosiewicz oraz Podkarpackim Towarzystwem Przyrodników „Wolne Rzeki”, reprezentowanym przez  prezesa Piotra Bednarka oraz wiceprezesa Janusza Wepsięcia. Przedmiotem porozumienia jest realizacja przedsięwzięć i prac gospodarczych w latach 2021-2022 na terenie kompleksu leśnego „Zwierzyniec” położonego w granicach administracyjnych Miasta Tarnobrzega, będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Nowa Dęba.

W ramach porozumienia ustalono prowadzić spójną politykę medialną dotyczącą realizacji przedsięwzięć i zadań gospodarczych w Zwierzyńcu. Strony zobowiązały się m.in. do rzetelnego informowania opinii publicznej o planowanych i prowadzonych pracach, w tym związanych wycinką drzewostanu wynikającą z potrzeb np. hodowlanych, zachowania trwałości lasu czy budowy obwodnicy miasta Tarnobrzega. Strony podejmować mają wspólne działania edukacyjne i promocyjne na rzecz racjonalnej gospodarki leśnej i ochrony przyrody, a także wspólne inicjatywy zmierzające do większego udostępnienia kompleksu leśnego dla potrzeb społeczeństwa. Nadleśnictwo będzie realizować prace gospodarcze związane z pielęgnacją drzewostanów poprzez m.in. usuwanie drzew chorych, obumierających, niebezpiecznych, opanowanych przez szkodniki czy jemiołę oraz kształtując odpowiednią strukturę gatunkową i różnorodność biologiczną lasu. Prace będą wykonywane poza okresem lęgowym ptaków za wyjątkiem sytuacji zagrażających trwałości lasu (np. szkody abiotyczne, gradacja szkodników, zagrożenie pożarowe, itp.). Nadleśnictwo odstąpiło od wykonania planowanych na terenie Zwierzyńca cięć rębnych, jakie pozostały do realizacji na lata 2021-2022, ponadto zobowiązało się przekazać, na potrzeby opracowywania Planu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Nowa Dęba, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w Lesie Zwierzynieckim wykonanej przez Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki w roku 2019. W związku z planowanym sporządzaniem projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Nowa Dęba na lata 2023-2032 strony porozumienia zadeklarowały gotowość prowadzenia dalszych rozmów i konsultacji.