Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu – podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego.

Hodowla lasu obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, wprowadzania poprawek i uzupełnień, podszytów, pielęgnowania gleby, upraw i młodników, melioracji agrotechnicznych jak również zalesiania powierzchni nieleśnych, opiera się na szerokich podstawach przyrodniczych, w tym na podstawach ekologicznych.

Podstawowym dokumentem w zakresie wytycznych wykorzystywanych w zagospodarowaniu lasu są Zasady Hodowli Lasu.

Odnowienia, zalesienia, poprawki – to zadania, których celem jest inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu. Odnowienia powstają na terenach leśnych po usunięciu (lub systematycznie w trakcie usuwania) dojrzałych drzewostanów. Zalesienia polegają na wprowadzaniu roślinności leśnej na tereny nieleśne (np. nieprzydatne do użytkowania rolniczego). Wymienione zadania wykonywane są najczęściej poprzez sadzenie drzew gatunków leśnych.

Coraz większego znaczenia jednak nabierają odnowienia naturalne, powstające samorzutnie lub inicjowane, będące naturalnym procesem zmiany pokoleń lasu z zachowaniem całego bogactwa genetycznego.
Zadania związane z sadzeniem lasu obejmują również takie działania jak wprowadzanie drugiego pietra drzewostanu, poprawki, uzupełnienia i dolesienia, które mają na celu poprawę jakości hodowlanej i zwiększanie różnorodności gatunkowej i możliwości produkcyjnych, upraw młodników i drzewostanów.

Pielęgnowanie lasu – obejmuje szereg czynności gospodarczych związanych z pielęgnowaniem drzewostanu i siedliska, wykonywanych celem utrzymania stabilności drzewostanu, zachowania sprawności siedliska i uzyskania wysokiej produkcji surowca drzewnego, przy zachowaniu naturalnej różnorodności biologicznej lasu. Pielęgnowanie polega również na umiejętnym godzeniu procesów naturalnych z potrzebami wielofunkcyjnej gospodarki leśnej i obejmuje następujące czynności wykonywane na różnych etapach rozwoju drzewostanu:
- pielęgnowanie gleby w uprawach leśnych (PG)
- czyszczenia wczesne (CW)
- czyszczenia późne (CP)
- trzebieże wczesne (TW)
 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

#sadziMY lasy z Lasami Państwowymi

#sadziMY lasy z Lasami Państwowymi

         W piątek (18 września 2020 r.) odbyła się po raz drugi Ogólnopolska akcja pod nazwą „#sadziMY”, którą zainaugurowała Para Prezydencka – Prezydent RP Pan Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą sadząc w tym roku wspólnie z pracownikami administracji publicznej, strażakami, żołnierzami, harcerzami, pracownikami Lasów Państwowych nowe pokolenie lasu w Nadleśnictwie Lipusz w miejscu przejścia w roku 2017 huraganu stulecia.

        W tym samym dniu we wszystkich nadleśnictwach i Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych rozdano bezpłatnie łącznie milion sadzonek drzew leśnych. W ramach wspomnianej akcji Nadleśnictwo Nowa Dęba na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu już od godziny 9 rozdawało sadzonki buka zwyczajnego i świerka pospolitego, które należą do głównych gatunków lasotwórczych. Wraz z sadzonkami każdy otrzymał instrukcję w jaki sposób należy posadzić młode drzewko. Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Już po otwarciu stoiska ustawiła się długa kolejka mieszkańców Tarnobrzega chętnych odebrać sadzonki w celu posadzenia ich na swoich działkach. W sumie rozdaliśmy 1000 szt młodych drzew. Celem akcji było zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Jak informuje Nadleśnictwo Nowa Dęba, część osób, które odwiedziły stoisko planuje zalesić w przyszłości grunty będące obecnie nieużytkami. Osoby te otrzymały wszelkie informacje oraz pomoc w zakresie doradztwa oraz możliwości zakupu sadzonek do zalesień. Dzięki temu będzie się zwiększać powierzchnia lasów w naszym kraju.

 Las to złożony ekosystem, mający korzystny wpływ na nasz klimat, na produkcję tlenu, to miejsce występowania wielu gatunków roślin i zwierząt, pełniący różnorodne funkcje: społeczne, rekreacyjne, turystyczne, przyrodnicze a także dostarczający nam ekologicznego, odnawialnego produktu jakim jest drewno.

          Nadleśnictwo Nowa Dęba już zapowiedziało kolejną tego typu akcję oraz zwiększenie asortymentu pod względem ilościowym oraz gatunkowym rozdawanych sadzonek.

          W tym samym dniu także pracownicy Nadleśnictwa Nowa Dęba, którzy na co dzień zajmują się tzw. „pracą biurową” wzięli czynny udział w sadzeniu nowego pokolenia lasu w miejscu obumarłych drzew zaatakowanych przez kornika ostrozębnego w kompleksie leśnym Zwierzyniec. To kompleks leśny w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Tarnobrzega, którego pielęgnacją i utrzymaniem nieprzerwanie od 1945 roku zajmują się leśnicy.