Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Nowa Dęba położone jest w południowo-wschodniej części kraju.

Od 1 marca 2007 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lutego 2007 roku Nadleśnictwo Buda Stalowska w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zmieniła dotychczasową nazwę i siedzibę na: Nadleśnictwo Nowa Dęba z siedzibą w miejscowości 39-460 Nowa Dęba, ul. Wł. Sikorskiego 2.

Położenie na tle podziału administracyjnego

W dostosowaniu do podziału administracyjnego kraju, położenie nadleśnictwa przedstawia się następująco:

Województwo

Powiat

Gmina

Obręby ewidencyjne

podkarpackie

stalowowolski

Bojanów

Bojanów, Stany – część, Przyszów – część

tarnobrzeski

Grębów

Stale, Jeziórko, Wydrza, Żupawa – część, Krawce – część

Nowa Dęba

wszystkie

Baranów Sandomierski

wszystkie

Miasto

Nowa Dęba

wszystkie

Miasto Tarnobrzeg

Miasto Tarnobrzeg

wszystkie

kolbuszowski

Majdan Królewski

wszystkie

mielecki

Padew Narodowa

wszystkie

 

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Nowa Dęba wynosi 779,14 km2. Nadleśnictwo Nowa Dęba podzielone jest na trzy obręby w ramach których znajduje się 15 Leśnictw:

- Obręb Buda Stalowska:
- Berówka [1]
- Jadachy [2]
- Krawce [3]
- Szkółkarskie „Bukie" [4]
- Stale [5]
- Obręb Dęba:
- Bojanów [6]
- Borek [7]
- Poręby [8]
- Stany [9]
- Świerczyny [10]
- Obręb Babule:
- Brzostowa Góra [11]
- Buda Tuszowska [12]
- Dąbrowica [13]
- Krasiczyn [14]
- Rozalin [15]

Położenie na tle rejonizacji przyrodniczo - leśnej
Lasy Nadleśnictwa Nowa Dęba leżą w: VI Krainie Małopolskiej
10 Dzielnicy – Niziny Sandomierskiej
Mezoregion Niziny Nadwiślańskiej (VI.10.a)
Mezoregion Puszczy Sandomierskiej (VI.10.b)
11 Dzielnicy – Wysoczyzn Sandomierskich
Mezoregion Płaskowyżu Kolbuszowskiego (VI.11.b)

Dzielnica Niziny Sandomierskiej odznacza się dość wysoką lesistością 32,0%, lasy zgrupowane są głównie we wschodniej części dzielnicy, gdzie tworzą duży obiekt znany jako Puszcza Solska oraz w środkowej części, gdzie znajdują się fragmenty dawnej Puszczy Sandomierskiej. W lasach przeważają na ogół siedliska ubogie i średnio żyzne, z największym udziałem Bśw. Występuje dużo ubogich siedlisk wilgotnych oraz największy w całej krainie Małopolskiej udział Bb. Natomiast potencjalna produkcyjność siedlisk jest niższa niż średnia w krainie. Dominującym gatunkiem jest sosna, która tworzy drzewostany o wysokiej wartości technicznej.
Mezoregion Niziny Nadwiślańskiej (VI.10.a) – obejmuje północno-zachodnią część nadleśnictwa. W zasięgu mezoregionu znajduje się niewielka część gruntów nadleśnictwa. Gatunkiem panującym jest sosna, w części drzewostanów występuje niewielka domieszka brzozy oraz dębu, na wilgotnych siedliskach występuje olsza.
Mezoregion Puszczy Sandomierskiej (VI.10.b) – obejmuję największą część Nadleśnictwa Nowa Dęba. Lasy mezoregionu stanowiły kiedyś zwarty kompleks Puszczy Sandomierskiej, obecnie występują tu głównie drzewostany sosnowe z niewielkim udziałem innych gatunków (brzozy, olszy i dębu). Największy jest udział siedlisk Bśw, BMw, BMb, Bw, BMśw.

Dzielnica Wysoczyzn Sandomierskich położona jest na południu i południowym wschodzie Krainy Małopolskiej. Lesistość nie jest wysoka i wynosi ok. 25%. Lasy zajmują mniej urodzajne gleby; przeważają siedliska średniej żyzności, największy udział mają siedliska BMśw oraz BMw. W dzielnicy występują głównie drzewostany sosnowe, udział drzewostanów jodłowych, olszowych i brzozowych należy do najwyższych w krainie.
Mezoregion Płaskowyżu Kolbuszowskiego (VI.11.b) – obejmuje swoim zasięgiem przeważającą część leśnictwa Brzostowa Góra obrębu Babule. Płaskowyż pokryty jest piaskami lodowcowymi z głazami i glinami zwałowymi; występują również piaski rzeczne. Występują tu głównie drzewostany sosnowe, znaczny jest też udział drzewostanów jodłowych i bukowych. Zasobność ogólna drzewostanów jest zbliżona do średniej w dzielnicy, natomiast znacznie wyższa od średniej w krainie.