Wydawca treści Wydawca treści

Projekt ochrony przeciwpożarowej

Projekt „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

Najważniejsze działania podejmowane w Nadleśnictwie Nowa Dęba:

W ramach realizacji Projektu nadleśnictwo wyremontowało jedną dostrzegalnie przeciwpożarową, 2 zostały przebudowane oraz jedna została wybudowana. Został zakupiony sprzęt do lokalizacji i wykrywania pożarów.


Przyrodniczy Szlak Puszczy Sandomierskiej

Projekt pt. „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej”.

Nadleśnictwo Nowa Dęba wraz z Nadleśnictwami Kolbuszowa (jako beneficjentem wiodącym), Głogów, Mielec, Rudnik, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Urzędem Miasta w Kolbuszowej przygotowała projekt pt. „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej".


Przyrodniczy szlak Puszczy Sandomierskiej jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, dofinansowany ze środków NFOŚiGW.

Łączny koszt projektu to 2 906 367,66 PLN.

Kwota 2 067 000,00 PLN czyli 85% wartości wydatków kwalifikowanych zostanie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe 15% wartości wydatków kwalifikowanych zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Reintrodukcja Cietrzewia

Realizacja przedsięwzięcia "Reintrodukcja cietrzewia w miejsce naturalnego wcześniejszego występowania na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba".

Projekt realizowany jest przez Nadleśnictwo Nowa Dęba wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 331 000,00 zł,
z czego kwota 240 250,00 zł jest dotowana przez NFOŚiGW.
Umowa dotacji nr 289/2007/Wn-50/09-RE--/P.

Program zakłada wpuszczenie w teren wcześniejszego naturalnego występowania stu osobników cietrzewi w przeciągu trzech lat.
Do chwili obecnej Nadleśnictwo Nowa Dęba zakupiło: w 2008 roku 35 cietrzewi , w tym 12 samic , natomiast w 2009 roku odłowiono 65 cietrzewi.

Przesiedlanie odłowionych w naturze cietrzewi odbywa się poprzez przetrzymywanie ich w wolierze adaptacyjnej przez okres kilku tygodni. Następnie ptaki zostają wypuszczone na teren Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP. Wypuszczanym ptakom zostają zakładane nadajniki telemetryczne, na podstawie których będzie prowadzona rejestracja zachowań poszczególnych osobników.

Cietrzewie pochodzą z Leshozu Gancewicze na Białorusi, z populacji zbliżonej genetycznie do naszej rodzimej populacji i żyjącej w takich samych typach biotopu.
W terenie objętym działaniami ochronnymi cietrzewia, niezbędna była redukcja drapieżników. Dotyczyło to głownie gatunków, które zwiększają swoją liczebność takich jak: lis, kuna, jenot.
W nadleśnictwie projektem reintrodukcji cietrzewia zajmuje się specjalista Służby Leśnej Arnold Cholewa.