Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego Nadleśnictwa

Zawiera opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach [Dz. U. z 2023 r., poz. 1356 z późn. zm.]. W oparciu o Plan Urządzenia Lasu możliwe jest prowadzenie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

W Nadleśnictwie Nowa Dęba obecnie obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na lata 2023-2032.

Decyzją Ministra Klimatu i Środowiska znak: DLŁ-WGL.8100.61.2023.ŁP z dnia 22 września 2023 roku na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach [Dz.U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm. oraz art. 104 k.p.a.], po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2023 roku., znak ZU.6004.31.2023, został zatwierdzony plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Nowa Dęba obowiązujący na lata 2023 - 2032.