Zakup Lasów

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba informuje, że jest zainteresowany zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

[zasięg terytorialny prezentowany jest na stronie BDL https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ]

Lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia [w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu] mogą być nabyte w szczególności:

1] ich bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,

2] zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,

3] regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Oferowane do sprzedaży grunty powinny:

być własnością lub współwłasnością sprzedającego [w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele],

• mieć założoną księgę wieczystą,

• mieć uregulowany stan prawny,

• być nieobciążone na rzecz osób trzecich,

• nie być przedmiotem sporów granicznych,

• w EGiB być sklasyfikowane jako Ls albo RV, RVI, RVIz [w przypadku zapisów w mpzp dot. zalesienia],

• mieć ustalone w terenie granice,

• działka nie może być obciążona hipoteką, roszczeniami oraz ograniczeniami w użytkowaniu [np. służebnością].

Uwaga: Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Z-ca Nadleśniczego Radosław Korzeniewicz [15] 846 74 52 wew. 203 lub dział gospodarki leśnej wew. 210

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach [tj. Dz. U. 2021 poz. 1718 z późn. zm.]

2. Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.