Monitoring gospodarki leśnej 2013

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2013 r. (wg stanu na 31.12.2013 r.)

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

a) zapas grubizny brutto

tys. m3

5 029,31

b) powierzchnia odnowień i zalesień

ha

137,92

c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

ha

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych

 

 

·         nasion

kg 1 322,54

·         zwierzyny

szt.

82

·         stroiszu

mp

1,50

·         choinek

szt.

104

e) produkcja sadzonek

tys. szt.

3 035

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne

ha

11,90

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów

ha

66,50

i) liczba ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu

i regularnego przebywania ptaków

szt.

10

j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej

wartości ochronnej — HCVF oraz w rozbiciu na

poszczególne komponenty lasów HCVF

ha

23 173,82

1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach

ha

0,00

1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych

ha

0,00

1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

ha

625,77

2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie,

w skali krajowej,makroregionalnej lub globalnej

ha

22 526,15

3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,

marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

ha

0,00

3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy

ha

0,00

4.1 Lasy wodochronne

ha

3 858,43

4.2 Lasy glebochronne

ha

0,00

6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

ha

0,00

k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej

tys. zł

13 894

I) pozyskanie drewna ogółem

tys. m3

77,14

ł) wielkość zatrudnienia ogółem (liczba etatów)

szt.

56