Monitoring gospodarki leśnej 2017

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2017 r. (wg stanu na 31.12.2017 r.)

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

a) zapas grubizny brutto

tys. m3

4 987,89

b) powierzchnia odnowień i zalesień

ha

315,98

c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

ha

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych

 

 

·         nasion

kg

38,30

·         zwierzyny

szt.

95

·         stroiszu

mp

0,00

·         choinek

szt.

61

e) produkcja sadzonek

tys. szt.

2 430,20

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne

ha

28,72

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów

ha

3 329,02

i) liczba ustalonych stref ochrony ostoi,

miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków

szt.

10

j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości

ochronnej — HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne

komponenty lasów HCVF

ha

23 273,40

1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach

ha

0,00

1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych

ha

0,00

1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

ha

595,69

2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie,

w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

ha

22 510,68

3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,

marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

ha

0,00

3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy

ha

3 469,78

4.1 Lasy wodochronne

ha

3 858,43

4.2 Lasy glebochronne

ha

0,00

6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

ha

0,00

k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej

tys. zł

23 865,99

I) pozyskanie drewna ogółem

tys. m3

117,75

ł) wielkość zatrudnienia ogółem (liczba etatów)

szt.

62

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna w leśnictwach

Sprzedaż drewna w leśnictwach

Sprzedaż drewna w leśnictwach odbywa się w poniedziałki i środy w godz. od 700 do 1300.
(W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z leśniczym dopuszcza się sprzedaż drewna w innych terminach.)

Wywóz drewna z lasu odbywa się we wtorki i czwartki.
Sortymentami polecanymi do sprzedaży są:

- drewno tartaczne - W0
- kopalniak - S10
- papierówka - S2
- żerdzie - S3
- opał - S4
- drobnica - M

Cennik na drewno:

Sprzedaż detaliczna sadzonek odbywa się w siedzibie leśnictwa Bukie (kancelaria w Budzie Stalowskiej), na szkółce Bukie lub na szkółce Stary Staw, w poniedziałki i środy w godz. 700-1100. Po uzgodnieniu z lesniczy, szkółkarzem (tel. kontaktowy 606 237 886) sprzedaż sadzonek mozliwa jest w pozostałe dni robocze w godz. 700-1100. W sobotę nie jest możliwa sprzedaż sadzonek, natomiast po wcześniejszym wykupieniu możliwy jest odbiór sadzonek.

Cennik na sadzonki:

Sprzedaż choinek prowadzona jest w lesnictwach w godzinach 700 -11oo   po wcześniejszym uzgodnieniu z miejscowym leśniczym.

Cennik  detaliczny na choinki sosnowe i świerkowe oraz stroisz iglasty: