Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2018 r.

Wskaźnik Jednostka Wartość

a) zapas grubizny brutto 

 

tys. m3 4 997,83

b) powierzchnia odnowień i zalesień

 

ha 256,76

c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku 

 

ha link do pdf
d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych    
nasion kg 7 698,54
zwierzyny szt. 86
stroiszu mp 0,00

choinek

szt. 46

e) produkcja sadzonek

tys. szt. 2 676,74

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne

ha 47,00
g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów ha 0,00
i) liczba ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków  szt. 10

j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej — HCVF
oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF 

 

ha 23 273,40

1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach

 

ha 0,00

1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych

 

ha 0,00

1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

 

ha 595,69

2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

 

ha 22 510,68

3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

 

ha 0,00

3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy

 

ha 3 469,78

4.1 Lasy wodochronne 

 

ha 3 858,43

4.2 Lasy glebochronne

 

ha 0,00
6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności ha 0,00
k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej tys. zł 21 141,74
I) pozyskanie drewna ogółem tys. m3 107,55
ł) wielkość zatrudnienia ogółem (liczba etatów) szt. 61