Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2021 r. (wg stanu na 31.12.2021 r.)
Wskaźnik Jednostka Wartość
a) zapas grubizny brutto  tys. m3 4 992,55
b) powierzchnia odnowień i zalesień ha 167,30
c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku  ha link do pdf
d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych    
nasion kg 53,48
zwierzyny szt. 101
stroiszu mp 0,00
choinek szt. 83
e) produkcja sadzonek tys. szt. 2 001,34
f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne  ha 142,97
g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów ha 119,12
i) liczba ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków  szt. 10
j) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej — HCVF
oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF 
ha 23 273,40
1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach ha 0,00
1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych ha 0,00
1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków ha 456,06
2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej ha 22 419,43
3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej ha 0,00
3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy ha 3 451,67
4.1 Lasy wodochronne  ha 3 858,43
4.2 Lasy glebochronne ha 0,00
6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności ha 0,00
k) koszty prowadzenia gospodarki leśnej tys. zł 25 315,70
I) pozyskanie drewna ogółem tys. m3 112,77
ł) wielkość zatrudnienia ogółem (liczba etatów) szt. 63